ΔικΕΕ C-516/13 Dimensione Direct Sales: Περιεχόμενο δικαιώματος διανομής - Πρόταση Γενικού Εισαγγελέα

Η Knoll International SpA είναι ιταλική εταιρία εμπορίας επίπλων, αποκλειστική δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από σχέδια επίπλων Bauhaus. Η Knoll άσκησε αγωγή κατά της Dimensione Direct Sales, επίσης ιταλικής εταιρίας, ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, με την οποία ισχυρίζεται ότι η τελευταία κατά τα έτη 2005 και 2006 διαφήμισε και προσέφερε προς πώληση στη Γερμανία αντίγραφα των επίπλων επί των οποίων η ίδια έχει αποκλειστικά δικαιώματα, προσέβαλε δηλαδή το δικαίωμα διανομής της.

Το ανώτατο ακυρωτικό της Γερμανίας (BGH) απέστειλε ερώτημα στο ΔικΕΕ με το οποίο ζητά επί της ουσίας να διευκρινιστεί αν το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας Infosoc έχει την έννοια ότι μπορεί να υπάρξει παραβίαση του δικαιώματος διανομής χωρίς να υπάρχει παράνομη μεταβίβαση κυριότητας επί αντιγράφων των προστατευόμενων έργων, μόνο λόγω της προσφοράς προς πώληση των αντιγράφων. Υπενθυμίζεται σε αυτό το σημείο ότι ως πράξη διανομής σύμφωνα με τη νομολογία του ΔικΕΕ έχει οριστεί η πράξη που συνεπάγεται μεταβίβαση της κυριότητας επί υλικού φορέα που ενσωματώνει το προστατευόμενο έργο.  

Καρέκλα Bauhaus

Καρέκλα Bauhaus

Ο Γενικός Εισαγγελέας Pedro Cruz Villalón με την πρότασή του καταλήγει ότι για να υπάρξει παραβίαση του δικαιώματος διανομής δεν απαιτείται να διαπιστωθεί παράνομη πώληση αντιγράφων των προστατευόμενων έργων αλλά αρκεί να έχουν τελεστεί προπαρασκευαστικές της πώλησης πράξεις. Τέτοια προπαρασκευαστική πράξη είναι η μέσω ιστοσελίδας προσφορά προς πώληση των αντιγράφων. 

Εφ' όσον η άποψη αυτή ακολουθηθεί και από το Δικαστήριο θα πρόκειται για μία απόφαση προς όφελος των δικαιούχων, οι οποίοι δεν θα υποχρεούνται να αποδεικνύουν την εν τοις πράγμασι παράνομη πώληση αντιγράφων για να ζητήσουν έννομη προστασία αλλά θα αρκεί η απόδειξη του γεγονότος ότι ο υπαίτιος έχει προβεί σε πράξεις προσφοράς προς πώληση αντιγράφων, από τις οποίες προκύπτει σημαντική πιθανότητα να έχουν πραγματοποιηθεί ή να πραγματοποιηθούν πωλήσεις. Το δικαίωμα διανομής διευρύνεται κατ΄αυτόν τον τρόπο και περιλαμβάνει πράξεις που προηγούνται της πώλησης, ακόμα και αν αυτή δεν έλαβε χώρα τελικά.

Δυστυχώς ο Γενικός Εισαγγελέας κηρύσσει απαράδεκτο και δεν απαντάει στο πιο ενδιαφέρον ίσως ερώτημα που θέτει το BGH, αν δηλαδή το δικαίωμα διανομής προσβάλλουν όχι μόνο πράξεις προσφοράς προς πώληση αλλά και οι διαφημιστικές στον Τύπο πράξεις. Σχετικά θα μπορούσε βέβαια να αναρωτηθεί αν μπορεί να υπάρξει διαφημιστική ενέργεια χωρίς αυτή να συνοδεύεται από την με κάποιο τρόπο προσφορά προς πώληση των αντιγράφων, η οποία, αν γίνουν δεκτά τα ανωτέρω από το ΔικΕΕ, συνιστά παραβίαση του δικαιώματος διανομής.

Γιάννος Παραμυθιώτης, LL.M. [follow: @Paramythiotis_Y]